Solenergi

Ökat utnyttjande av solenergi. Genomförande av installation av solenergianläggningar för värme respektive elproduktion.

Solenergi kan utnyttjas för produktion av både värme och el. I båda fallen är tekniken än så länge dyr men visar på kraftigt sjunkande investeringskostnader. Solenergi bedöms kunna bli ett konkurrenskraftigt alternativ för el- respektive värmeproduktion med en tidshorisont som sträcker sig längre än 2020. Installation av solenergiteknik stöds med statliga investeringsbidrag för att få till stånd demonstrationsanläggningar och främja teknikutveckling. Offentliga beställare kan anses ha ett särskilt ansvar för att bidra till utvecklingen för att skaffa sig erfarenheter genom demonstration av tekniken.

Åtgärdsstatus:Försenad Försenad
Avslutas senast:2015-12-31

Resultat

Solceller har installerats på Claesborgs förskola och på ett gruppboende i trädgårdsstaden under tidig höst 2014. Fler anläggningar planeras på kommunala byggnader under 2014 och 2015. Målsättningen är att nå ca 400 m2 solceller.

Kommunen använder sig även av solvärme på Arenan.

Minskade utsläpp av koldioxid beräknas bli cirka 300 ton/år. Åtgärden är främst stödjande genom utveckling och demonstration av solenergiteknik.

Ansvarig organisation: Tekniska nämnden

Drivs med Miljöbarometern