Producerad mängd förnybar energi

Producerad mängd biogas (rågasproduktion), vindkraft samt solenergi (uppdelat i solel och solvärme).

De förnybara energikällor som redovisas här biogas, solenergi (solel och solvärme) samt vindkraftverk som ligger i kommunen.

Producerad mängd biogas (rågasproduktion), vindkraft samt solenergi (uppdelat i solel och solvärme).
Datakälla: Skövde kommun
Trend:Utvecklingen går åt fel håll försämring sedan 2012
Senaste värdet:6213 MWh (2014)
Utgångsvärde:6416 MWh (2012)

Kommentar

Produktionen av förnybar energi ökar, främst på grund av utbyggd biogasproduktion.

Biogas; I Aspelunds industriområde driftsattes Skövde Biogas AB år 2012. Från och med september 2013 tar Skövde Biogas AB emot rågas från Stadskvarns avloppsreningsverk och ansvarar för uppgradering av gasen från såväl avloppsreningsverket som den egna produktionen. Full produktion beräknas till cirka 40 GWh per år. År 2015 producerade anläggningen 25,6 GWh.

Vindkraft; I Skövde kommun finns sex vindkraftverk med en installerad effekt på 4 300 kW. Den samlade produktionen från dessa 2014 var 6 213 MWh enligt ungefärliga siffror från SCB. Uppgifter för 2015 har ännu inte publicerats och därför redovisas 2014-års produktion som prelimenära siffror för år 2015.

Solenergi; Under hösten 2014 byggdes Sveriges största takförlagda solcellsanläggning med en yta på 2 700 kvadratmeter på Skaraborgs sjukhus. Under 2014 skedde dock ingen produktion men under 2015 producerade anläggningen 285 MWh. Högskolan installerade under våren 2015 1 000 kvadratmeter solcellsanläggning som under året producerade 90 MWh. Även kommunen har solel samt tre stycken solvärmeanläggningar som totalt producerade 59 MWh 2015.
Drivs med Miljöbarometern