Producerad mängd förnybar energi

Producerad mängd biogas (rågasproduktion), vindkraft samt solenergi (uppdelat i solel och solvärme).

De förnybara energikällor som redovisas här biogas, solenergi (solel och solvärme) samt vindkraftverk som ligger i kommunen.

Mätområde Datum Värde
Totalt 2005 9772
Totalt 2006 8473
Totalt 2007 10148
Totalt 2008 8069
Totalt 2009 9477
Totalt 2010 5615
Totalt 2011 4895
Totalt 2012 21522
Totalt 2013 26466
Totalt 2014 36097
Biogas 2005 9772
Biogas 2006 8473
Biogas 2007 10148
Biogas 2008 8069
Biogas 2009 9427
Biogas 2010 5565
Biogas 2011 4845
Biogas 2012 15056
Biogas 2013 20000
Biogas 2014 29830
Biogas 2015 30199
Vindkraft 2012 6416
Vindkraft 2013 5625
Vindkraft 2014 6213
Vindkraft prel. 2015 6213
Solenergi (solel+solvärme) 2009 50
Solenergi (solel+solvärme) 2010 50
Solenergi (solel+solvärme) 2011 50
Solenergi (solel+solvärme) 2012 50
Solenergi (solel+solvärme) 2013 50
Solenergi (solel+solvärme) 2014 54
Solenergi (solel+solvärme) 2015 434
Datakälla: Skövde kommun

Kommentar

Produktionen av förnybar energi ökar, främst på grund av utbyggd biogasproduktion.

Biogas; I Aspelunds industriområde driftsattes Skövde Biogas AB år 2012. Från och med september 2013 tar Skövde Biogas AB emot rågas från Stadskvarns avloppsreningsverk och ansvarar för uppgradering av gasen från såväl avloppsreningsverket som den egna produktionen. Full produktion beräknas till cirka 40 GWh per år. År 2015 producerade anläggningen 25,6 GWh.

Vindkraft; I Skövde kommun finns sex vindkraftverk med en installerad effekt på 4 300 kW. Den samlade produktionen från dessa 2014 var 6 213 MWh enligt ungefärliga siffror från SCB. Uppgifter för 2015 har ännu inte publicerats och därför redovisas 2014-års produktion som prelimenära siffror för år 2015.

Solenergi; Under hösten 2014 byggdes Sveriges största takförlagda solcellsanläggning med en yta på 2 700 kvadratmeter på Skaraborgs sjukhus. Under 2014 skedde dock ingen produktion men under 2015 producerade anläggningen 285 MWh. Högskolan installerade under våren 2015 1 000 kvadratmeter solcellsanläggning som under året producerade 90 MWh. Även kommunen har solel samt tre stycken solvärmeanläggningar som totalt producerade 59 MWh 2015.
Drivs med Miljöbarometern