Förnybara energikällor

Användningen av förnybara energikällor ska öka.

Förnybara energikällor som finns tillgängliga i Skövde är biogas, solenergi, vindkraft och vattenkraft. Värmeuttag ur mark, luft och vatten med värmepumpsteknik kan i viss mån även anses som en förnybar energikälla.


Skövde kommun arbetar aktivt för att öka produktionen av biogas i kommunen. För närvarande pågår ett projekt som innebär att biogasproduktionen kommer att nära nog tredubblas under 2012. Det är viktigt att produktion och marknad för biogas utvecklas parallellt, vilket bland annat sker genom kommunens beslut att biogas ska användas för all stadsbusstrafik i Skövde från 2014.

Solenergi kan utnyttjas för produktion av både värme och el. I båda fallen är tekniken ännu så länge dyr men visar på kraftigt sjunkande investeringskostnader. Offentliga beställare kan anses ha ett särskilt ansvar för att bidra till utvecklingen för att skaffa sig erfarenheter genom demonstration av
tekniken.

Vindkraft har goda förutsättningar att ge ett betydande bidrag till minskade utsläpp av koldioxid. Enligt kommunens vindkraftsplan finns flera områden i kommunen som är lämpliga för vindkraftsetablering med hänsyn tagen till relevanta förutsättningar för vindkraftsetableringar.

Möjligheterna till utnyttjande av vattenkraft inom Skövde kommun är begränsade och de möjligheter som finns bedöms i princip redan vara utnyttjade.

Gemensamt för småskalig förnybar produktion av el och värme är att möjligheterna till produktion inte alltid överensstämmer i tiden med det lokala behovet. Det blir därmed svårt att utnyttja de förutsättningar för småskalig produktion som finns på ett sätt som är fördelaktigt för producenten. Distributionen av energi från småskalig produktion blir härigenom av väsentlig betydelse för möjligheterna att utnyttja den tillgängliga produktionen och på sikt öka de småskaliga lösningarnas andel av den sammanlagda energianvändningen.

Drivs med Miljöbarometern