Biogasproduktion

Infrastruktur för ökad biogasproduktion.

Det är viktigt att produktion och marknad för biogas utvecklas parallellt, vilket bland annat sker genom kommunens beslut att biogas ska användas för all stadsbusstrafik i Skövde från 2014.

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Resultat

Skövde kommun arbetar aktivt för att öka produktionen av biogas i kommunen. I Aspelunds industriområde i Skövde driftsattes Skövde Biogas AB år 2012. Där produceras biogasen huvudsakligen av restprodukter från Skövde Slakteri och Arla. All rågas uppgraderas (renas från koldioxid) och levereras som fordonsbränsle. Ytterligare material som kan komma ifråga för biogasproduktion är utsorterat biologiskt hushållsavfall, gödsel och restprodukter från jordbruket. Kommunen ser positivt på och arbetar för att även annat material än industriellt livsmedelsavfall ska komma att tillföras den utbyggda biogasanläggningen.

Från och med september 2013 tar Skövde Biogas AB emot rågas från Stadskvarns avloppsreningsverk och ansvarar för uppgradering av gasen från såväl avloppsreningsverket som den egna produktionen. Under perioden januari till september 2014 har det producerats 17,7 GWh biogas i rötningsanläggningen, vilket är betydligt bättre än samma period 2013. Dessutom har 4,5 GWh biogas uppgraderats från Stadskvarns avloppsanläggning. Full produktion på Skövde Biogas beräknas till cirka 40 GWh per år. Levererad fordonsgas är från januari till och med september 2014 18,2 GWh.

Tilläggas kan även att den nya biogasanläggningen under första halvåret 2014 har vidtagit flera åtgärder mot förekommande luktproblem och klagomålen har därmed minskat stort.

Minskade utsläpp av koldioxid vid full produktion beräknas bli ca 8 900 ton/år.

Ansvarig organisation: Kommunstyrelsen

Drivs med Miljöbarometern