Utbyggnad av fjärrvärme

Utbyggnad av fjärrvärme inom befintlig bebyggelse.

Enskilda uppvärmningskällor bör undvikas i områden med tät bebyggelse. Möjligheterna att bygga ut fjärrvärme inom befintlig bebyggelse är begränsade då huvuddelen av flerbostadshus och lokaler på de orter där fjärrvärme är etablerad är anslutna till fjärrvärmenät.

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt
Påbörjas senast:2008-01-01
Avslutas senast:2020-12-31

Resultat

Ett av Skövde Värmeverks miljömål är att ansluta fler fastigheter till fjärrvärmenätet. Fjärrvärmen byggs ut för att därmed kunna fasa ut oljeanvändningen (för uppvärmning) i Skövde. Detta omfattar både ett antal nybyggnadsområden i Skövde samt förtätning av befintligt nät. Arbetet med att ansluta fler fastigheter är ett ständigt pågående arbete från år till år. Skövde Värmeverk deltar därför i Skövde kommuns planarbete när det gäller nya verksamhets- och bostadsområden.

Det totala antalet nya anslutningar under år 2013 till fjärrvärmenäten i Skövde tätort, Skultorp, Stöpen, Timmersdala och Tidan under år 2013 var 63 st vilket omfattar 44 villor, 4 flerbostadshus, 4 offentliga lokaler och 11 övriga.

Skövde Värmeverk uppskattar att fjärrvärmeanvändningen kan öka med 10 procent genom nyanslutning av befintlig bebyggelse. Minskade utsläpp av koldioxid, ca 7 500 ton/år.

Ansvarig organisation: Skövde Värmeverk

Drivs med Miljöbarometern