Tekniska och ekonomiska lösningar

Ta fram tekniska och ekonomiska lösningar som medger att fjärrvärme även fortsättningsvis kan vara ett konkurrenskraftigt alternativ i ny bebyggelse med lägre värmebehov.

Skärpningar av byggreglerna och en strävan mot minskat energibehov för uppvärmning gör att ny bebyggelse som uppförs har väsentligt lägre värmebehov än befintlig bebyggelse. Att bygga ut fjärrvärmenätet för anslutning av energisnåla småhus kan vara ekonomiskt oförsvarbart med dagens teknik. För att fjärrvärme även fortsättningsvis ska vara ett ekonomiskt konkurrenskraftigt
uppvärmningsalternativ för ny bebyggelse ökar kraven på effektivitet i produktion och distribution av fjärrvärme. I viss mån kan nya tekniska lösningar erfordras för att fjärrvärme ska vara ett ekonomiskt realistiskt alternativ för uppvärmning i ny energieffektiv bebyggelse.

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt
Avslutas senast:2020-12-31

Resultat

Skövde Värmeverk tillhör branschorganisationen Svensk Fjärrvärme som har till uppgift att främja utvecklingen av fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme. Svensk Fjärrvärme driver Fjärrsyn, ett program för forskning och utveckling inom detta område. Exempel på pågående eller just avslutade projekt är:

• Värdering av energilösningar i byggnader
• Ökade fjärrvärmeleveranser till industrin
• Fjärrkyla – framtida design och standard
• Livslängd och statusbedömning av fjärrvärmenät
• Fjärrvärmedrivna vitvaror

Skövde Värmeverk deltar på kurser, konferenser och seminarier som anordnas av bland annat Svensk Fjärrvärme i syfte att få information och ta del av de nya kunskaper som kommer fram i Fjärrsyn. Maria Karlsson, SVV, sitter med i projektgruppen tillhörande Fjärrsynsprojektet "Kombinerad fjärrvärme- och fjärrkylanslutning".

Minskade utsläpp av koldioxid, 2 500–4 200 ton/år (Energi- och klimatplanen).

Ansvarig organisation: Skövde Värmeverk

Drivs med Miljöbarometern