Spillvärme från Cementa

Utreda möjligheterna att utnyttja spillvärme från Cementa för fjärrvärmeproduktion, i första hand i samma omfattning som före 2005 men även ett högre utnyttjande.

Åtgärdsstatus:Försenad Försenad
Avslutas senast:2013-12-31

Resultat

Skövde Värmeverk har tidigare, före 2005, använt spillvärme från Cementas produktion för fjärrvärmeproduktion. Ett förnyat samarbetet har skjutits på framtiden då energipriserna i dagsläget är relativt låga och omfattande nyinvesteringar krävs. Cementa arbetar emellertid aktivt med olika åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser från produktionen. Som exempel så ökar stadigt användningen av alternativa bränslen och därigenom användningen av bränslen med sitt ursprung i biomassa. Detta gör att nyckeltal för emitterad koldioxid per producerat ton klinker sjunker likt det totala utsläppet av koldioxid med fossilt ursprung. Tillgången på alternativa bränslen har förändrats då vissa sorter har fått en krympande tillgång eller helt försvunnit från marknaden men för t ex RDF (förädlat avfallsbränsle, oftast framställt av sorterat och torkat hushållsavfall) har marknaden stabiliserats med en lokal leverantör i Skövde.

Ett ökat utnyttjande av spillvärme måste vägas mot andra insatser som görs på Cementa, med avseende på såväl ekonomisk som miljömässig effektivitet.

Återupptas spillvärmeleveranser i samma skala som före 2005 kommer utsläppen av koldioxid att kunna minska med som mest ca 3 300 ton/år.

Ansvarig organisation: Skövde Värmeverk

Drivs med Miljöbarometern