Förnybar el och fjärrvärme

Produktion av el och fjärrvärme ska baseras på förnybara energikällor.

Det kommunägda företaget Skövde Värmeverk AB ansvarar för produktion av fjärrvärme i Skövde kommun och bedriver verksamhet i Skövde, Skultorp, Stöpen och Timmerdala. Fjärrvärmeproduktionen på dessa orter är idag huvudsakligen baserad på förbränning av biobränslen och avfall, vilket gör att utsläppen av koldioxid är relativt små. I Skövde produceras även el med förnybara bränslen.

Enskilda uppvärmningskällor bör undvikas i områden med tät bebyggelse. Möjligheterna att bygga ut fjärrvärme inom befintlig bebyggelse är begränsade då huvuddelen av flerbostadshus och lokaler på de orter där fjärrvärme är etablerad är anslutna till fjärrvärmenät. Skärpningar av byggreglerna och en strävan mot minskat energibehov för uppvärmning gör att ny bebyggelse som uppförs har väsentligt lägre värmebehov än befintlig bebyggelse. Att bygga ut fjärrvärmenätet för anslutning av energisnåla småhus kan vara ekonomiskt oförsvarbart med dagens teknik. För att fjärrvärme även fortsättningsvis ska vara ett ekonomiskt konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ för ny bebyggelse ökar kraven på effektivitet i produktion och distribution av fjärrvärme. I viss mån kan nya tekniska lösningar erfordras för att fjärrvärme ska vara ett ekonomiskt realistiskt alternativ för uppvärmning i ny energieffektiv bebyggelse.

Skövde Värmeverk har tidigare, före 2005, använt spillvärme från Cementas produktion för fjärrvärmeproduktion. Diskussioner pågår med Cementa för att återuppta samarbetet. Cementa arbetar emellertid aktivt med olika åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser från produktionen och ett ökat utnyttjande av spillvärme måste vägas mot andra insatser som görs på Cementa, med avseende på såväl ekonomisk som miljömässig effektivitet.

Fjärrvärme ger även möjlighet att bygga ut fjärrkyla med hjälp av absorptionskylmaskiner. En absorptionskylmaskin drivs med fjärrvärme istället för med el, vilket minskar elanvändningen för produktion av kyla. Skövde Värmeverk driver idag, i samarbetar med Västfastigheter, en absorptionskylmaskin för komfortkyla vid Skaraborgs sjukhus.

Drivs med Miljöbarometern