Förnyelsebar fjärrvärme

Andel förnyelsebar energi eller avfall i fjärrvärmeproduktionen

I biobränsle ingår flis, pellets, briketter samt bioolja.

Kommentar

Bränslemixen består främst av biobränsle och avfall. Endast 1 procent utgörs av fossil olja. Minskningen av fossil olja beror på att två oljepannor på Volvo Powertrain konverterades till bioolja i december 2013.

I och med att Block 4, ett biobränsleeldat värmeverk, kommer igång 2016 kommer fjärrvärmeproduktionen bli helt fri från fossila bränslen.
Drivs med Miljöbarometern