Utveckling av kommunens bilpool

Utveckling av kommunens bilpool med enbart bilar som använder förnybara drivmedel eller el, ökat utnyttjande, fler noder etc.

Åtgärdsstatus:Försenad Försenad
Avslutas senast:2014-12-31

Resultat

Bilpoolen strävar mot att enbart använda fordon som drivs på förnyelsebart bränsle och att samtliga fordon är miljöfordon. Bland annat ses möjligheten att utöka bilpoolen med elbilar över. TEFA har hjälpt OVF Ekedal att inrätta en bilpool som inryms i samma system. Denna bilpool fungerar dock inte som en bilpool fullt ut eftersom bilarna är bokade i block långt i förväg.

Den sammantagna effekten av åtgärderna till delmål "O2 Tjänsteresor" blir att alla tjänsteresor med bil kommer att ske med förnybara drivmedel. Minskade utsläpp av koldioxid ca 1 100 ton/år.

Ansvarig organisation: Tekniska nämnden

Drivs med Miljöbarometern