Tjänstebilar med förnybara drivmedel

Utbyte av tjänstebilar till bilar som använder förnybara drivmedel eller el.

Åtgärdsstatus:Kan inte genomföras inom fastställd tid Kan inte genomföras inom fastställd tid
Avslutas senast:2014-12-31

Resultat

Användningen av fossila drivmedel med kommunens tjänstebilar har minskat sedan år 2009 medan användningen av förnybara drivmedel har ökat. En ökning av mindre dieseldrivna fordon som är klassade som miljöfordon har skett, dessa styr inte mot Energi- och klimatplanen. Utbytestakten till förnybart har avstannat p.g.a. ekonomiska förutsättningar. Miljöaspekten kan till exempel ställas i relation mot antalet vårdtimmar. Detta gör att fordonscentralen inte kan påverka fullt ut.

Den sammantagna effekten av åtgärderna till delmål "O2 Tjänsteresor" blir att alla tjänsteresor med bil kommer att ske med förnybara drivmedel. Minskade utsläpp av koldioxid ca 1 100 ton/år.

Delansvar: Kommunstyrelsen; Tekniska nämnden

Drivs med Miljöbarometern