Tjänsteresor

Utsläppen av koldioxid vid tjänsteresor för kommunens räkning ska 2020 vara nära noll.

Det övergripande målet för tjänstefordon och privata bilar som används i tjänsten är att energianvändningen inte ska öka jämfört med 2009. För att minska utsläppen av koldioxid bör fokus ligga på att alla tjänstefordon ska använda förnybara drivmedel.

Förutsättningarna för att lyckas minska koldioxidutsläppen till nära noll bedöms som goda genom det pågående biogasprojektet i Skövde som redan 2012 kommer att innebära ökad tillgång till biogas. Utveckling av den kommunala bilpoolen så att en större andel av de kommunanställda kan utnyttja bilpoolen bidrar till att uppfylla målet.

Tjänsteresornas omfattning torde i viss mån kunna minskas genom att utnyttja möjligheter till distansmöten med hjälp av IT-teknik i högre utsträckning än idag. Detta gäller främst längre tjänsteresor med flyg. Effekterna är emellertid svårbestämda då uppföljning av transportsätt vid tjänsteresor inte görs idag.

Härutöver bör kommunen sträva efter att andelen tjänsteresor som görs med kollektivtrafik ska öka.

Flera av de åtgärder som presenteras bör samlas i den rese- och transportpolicy som är under framtagande.

Drivs med Miljöbarometern