Tjänsteresor

Utsläppen av koldioxid vid tjänsteresor för kommunens räkning ska 2020 vara nära noll.

Det övergripande målet för tjänstefordon och privata bilar som används i tjänsten är att energianvändningen inte ska öka jämfört med 2009. För att minska utsläppen av koldioxid bör fokus ligga på att alla tjänstefordon ska använda förnybara drivmedel.

Åtgärder

PåbörjadSystem och rutiner för uppföljning av körsträckor

Åtgärd SEK.O.2.a Införande av system och rutiner för uppföljning av körsträckor för tjänstefordon.

Kan inte genomföras inom fastställd tidTjänstebilar med förnybara drivmedel

Åtgärd SEK.O.2.b Utbyte av tjänstebilar till bilar som använder förnybara drivmedel eller el.

FörsenadUtveckling av kommunens bilpool

Åtgärd SEK.O.2.c Utveckling av kommunens bilpool med enbart bilar som använder förnybara drivmedel eller el, ökat utnyttjande, fler noder etc.

FörsenadElbilar

Åtgärd SEK.O.2.d Underlätta införande av elbilar genom att inleda utveckling mot utbyggd infrastruktur för elbilar, exempelvis genom att inrätta ett antal laddstolpar med parkeringsmöjlighet i kommunen.

FörsenadIt-teknik för distansmöten

Åtgärd SEK.O.2.e Främja användande av IT-teknik för distansmöten.

FörsenadMedvetenhet

Åtgärd SEK.O.2.f Göra kommunanställda medvetna om fördelarna med att tjänsteresor görs med kollektivtrafik.
Drivs med Miljöbarometern