System och rutiner för uppföljning

Införande av system och rutiner för uppföljning av energianvändningen.

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt
Påbörjas senast:2012-01-01
Avslutas senast:2012-12-31

Resultat

Detta är en process som genomförs kontinuerligt av Skövde kommun och Skövdebostäder. Skövdebostäder har, inom ramen för sitt miljöledningssystem, en kontinuerlig mätning och uppföljning av energiförbrukningen. De åtgärdar och dokumenterar inom ramen hos berörd avdelning.

Skövde kommun följer upp varje fastighets energianvändning månadsvis och jämför mot föregående år. Vid större avvikelser sker kontroll av orsak och åtgärd. Större avvikelser, som varmvattenläckage eller stopp av värmeåtervinning i ventilation, upptäcks i ett tidigt skede och kan efter analys åtgärdas. Uppföljning och kontroll sker manuellt med underlag från fjärrvärmeanvändning och elförbrukning. Efter åtgärd kontrolleras förbrukningen för att övervaka så att åtgärden har förväntad effekt. Arbetet fortsätter under 2014 med att säkerställa så att rutiner för uppföljning bibehålles. Vidare att noggrannhet avseende bedömning av avvikelser förbättras så att även mindre avvikelser analyseras och eventuellt åtgärdas. Arbetet med att löpande mäta energiförbrukning fortsätter och ett mätvärdesinsamlingssystem är installerat. Alla nya byggnader och större ombyggnader kopplas fortlöpande in mot detta system. Systemet är en förutsättning för att bättre kunna fånga upp mindre avvikelser i förbrukning.

Delansvar: Skövde Företagspark; Skövdebostäder; Tekniska nämnden

Drivs med Miljöbarometern