Energianvändning i kommunala fastigheter

Energianvändningen i kommunala fastigheter ska minska med 20 procent från 2009 till 2020.

Skövde kommun äger och förvaltar både lokaler och bostäder. Tekniska förvaltningen ansvarar för kommunens lokaler medan Skövdebostäder ansvarar för bostäderna. Målet gäller för el och uppvärmningsenergi sammantaget. Den absoluta huvuddelen av uppvärmningsenergin som används i kommunala lokaler och bostäder är fjärrvärme. Produktionen av fjärrvärme i Skövde är till stor del baserad på förbränning av biobränslen och avfall, vilket ger låga utsläpp av växthusgaser vid produktion av fjärrvärme.

Åtgärder för effektivare energianvändning har vidtagits både vad gäller energianvändningen i lokaler och bostäder. Skövdebostäder tar sedan tidigare fram ett effektiviseringsmål för energianvändningen i de kommunala bostäderna vart fjärde år.

Trots att åtgärder genomförts bedöms en ytterligare minskning av energianvändningen med 20 procent i både lokaler och bostäder från 2009 till 2020 vara en rimlig målsättning. Bedömningen baseras bland annat på att det finns mycket att vinna på att arbeta enat och målmedvetet arbete med energieffektiviseringar så att det blir en naturlig del av verksamheten framöver. Insatser för ökad medvetandegrad och organisation av arbetet bedöms behövas inledningsvis.

Drivs med Miljöbarometern