Förnybar energi i kommunala byggnader

Andelen förnybar energi samt restvärme i kommunala bostäder och lokaler.

Nyckeltalet redovisar förnybara andelar av el, fjärrvärme, fjärrkyla, samt biobränslen.

Datum Värde
2009 50
2010 63
2011 64
2012 65
2013 66
2014 65
2015 66
2016 66
Datakälla: Data inrapporterat av kommunen till Energimyndigheten

Kommentar

I Skövde består stor del av bränslemixen av avfall vilket räknas som 50 procent förnybart. För elen har kommunen räknat på nordisk elmix.
Drivs med Miljöbarometern