Utbildning inom sparsam körning

Behovsanpassad utbildning i sparsam körning (eco driving) för alla kommunanställda.

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt
Avslutas senast:2015-12-31

Resultat

Utifrån Skövdes Energi- och klimatplan har ett projekt om trafiksäker och sparsam körning startats. Det syftar till att utbilda kommunens personal i sparsam körning. Totalt gick 146 medarbetare utbildningen under 2013. Varje deltagare minskade i genomsnitt både bränsleförbrukningen med 12 procent, utsläppen av koldioxid samt kostnaderna. En minskning av utsläppen från transporter är en stor utmaning och varje åtgärd som bidrar till minskade koldioxidutsläpp är värdefull. Även utsläppen av andra föroreningar minskar med sparsam körning och ger en bättre luftkvalitet i stadsmiljön. Under 2014 har 341 anställda utbildats i sparsam körning fram till sista oktober.

Åtgärderna till delmål O3 "Arbetsresor" bedöms sammantaget kunna ge effekter som är högre än den eftersträvade minskningen med 20 procent. Dock svårt att kvantifiera effekterna eftersom kunskap om utgångsläget saknas.

Delansvar: Kommunstyrelsen; Respektive nämnd

Drivs med Miljöbarometern