Arbetsresor

Utsläppen av koldioxid vid kommunanställdas resor till och från arbetet ska minska med 20 procent från 2008 till 2020

Kommunanställdas resor till och från arbetet följs inte upp på något sätt idag. Åtgärder för att minska de anställdas användning av egen bil kan motiveras av flera skäl. Genom att de anställda utbildas i sparsam körning och använder bilpool, kollektivtrafik och cykel i högre utsträckning för sina resor till och från arbetet kan det antas att de anställdas benägenhet att använda egen bil privat minskar, vilket ger bidrag till klimatmålen för kommunen som geografiskt område. Ett framgångsrikt arbete för att minska anställdas användande av egen bil har stort nyhetsvärde och kan användas som ett gott exempel för att påverka företag och organisationer i kommunen att bedriva liknande insatser.

Indikatorer

Sparsam körning

Indikator SEK.O.3.1 Antal utbildade i sparsam körning.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 2012
Senaste värdet: 38 stycken2015

Cykelkampanjer

Indikator SEK.O.3.2 Antal kommunanställda i kampanjer för ökad cykling.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 2013
Senaste värdet: 232 stycken2015
Drivs med Miljöbarometern