Mål för den kommunala organisationen

För Skövde kommun som kommunal organisation sätts mål både med avseende på 2014 och 2020. De mål som ställs upp för 2014 motiveras genom det statliga stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting som utgår under perioden 2010–2014. Målet gällande transporter avser total användning av drivmedel för tjänstefordon och privata bilar i tjänsten. Uppföljningar kan innebära att målet revideras.

Målen är uppdelade i övergripande mål för den kommunala organisationen och därefter delmål. Till delmålen finns även åtgärder kopplade. Några av de övergripande målen och delmålen är snarlika. Till målen har även indikatorer tagits fram för att mäta måluppfyllelsen.

Övergripande mål

Energianvändningen i byggnader

Delmål SEK.O.A Energianvändningen i kommunens byggnader ska 2020 vara 20 procent lägre jämfört med 2009. En tredjedel av minskningen ska vara uppnådd till 2014.

Energianvändning för tjänsteresor

Delmål SEK.O.B Energianvändningen vid användning av tjänstefordon och privata fordon i tjänsten ska inte öka till 2020 jämfört med 2009.
Trend: 1 av 1 Indikator har en positiv trend

Miljöbilar

Delmål SEK.O.C Andelen miljöbilar ska vara 100 procent senast 2014. Av dessa ska minst 75 procent drivas med förnybart bränsle eller el.
Trend: 1 av 2 Indikator har en positiv trend1 av 2 Indikator har en positiv trend

Lätta lastbilar och servicebilar

Delmål SEK.O.D Andelen lätta lastbilar/servicebilar som drivs med förnybart bränsle eller el, ska vara 50 procent senast 2014.
Trend: 1 av 2 Indikator har en positiv trend1 av 2 Indikator har en positiv trend

Delmål

Energianvändning i kommunala fastigheter

Delmål SEK.O.1 Energianvändningen i kommunala fastigheter ska minska med 20 procent från 2009 till 2020.
Trend: 4 av 4 Indikator har en positiv trend
Åtgärdsstatus: 3 av 4 åtgärder är genomförda3 av 4 åtgärder är genomförda

Tjänsteresor

Delmål SEK.O.2 Utsläppen av koldioxid vid tjänsteresor för kommunens räkning ska 2020 vara nära noll.
Trend: 1 av 1 Indikator har en positiv trend
Åtgärdsstatus: 0 av 6 åtgärder är genomförda0 av 6 åtgärder är genomförda

Arbetsresor

Delmål SEK.O.3 Utsläppen av koldioxid vid kommunanställdas resor till och från arbetet ska minska med 20 procent från 2008 till 2020
Trend: 0 av 2 Indikator har en positiv trend
Åtgärdsstatus: 2 av 5 åtgärder är genomförda2 av 5 åtgärder är genomförda

Miljöanpassad upphandling

Delmål SEK.O.4 Upphandling för ökad energieffektivitet och minskade utsläpp av växthusgaser
Trend: 1 av 1 Indikator har en positiv trend
Åtgärdsstatus: 1 av 2 åtgärder är genomförda1 av 2 åtgärder är genomförda
Drivs med Miljöbarometern