Utsläpp av koldioxid per invånare

Utsläpp av koldioxid per invånare och år

Indikatorn redovisar utsläpp av koldioxid per invånare från olika sektorer. Övriga sektorer är inte redovisade i diagrammet på grund av osäkra data.

Data till denna statistik hämtas från RUS:s (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) undersökningar som primärt är avsedda för riksnivå. För enskilda kommuner är statistiken därför betydligt osäkrare. Större hopp eller oväntade avvikelser från ett år till ett annat kan vara ett tecken på brister i data.

Utsläpp av koldioxid per invånare och år
Färgruta Totalt
Färgruta Transporter
Datakälla: RUS och SCB
Trend:Utvecklingen går åt fel håll försämring sedan 1990
Senaste värdet:2,5 ton/inv (2011)
Utgångsvärde:2,3 ton/inv (1990)

Kommentar

De totala utsläppen av koldioxid per invånare för de redovisade sektorerna har minskat med runt ett ton, motsvarande ca 19 procent, mellan åren 1999-2011. Trenden kan anses gå åt rätt håll gällande målet om ett minskat utsläpp av koldioxid med 40 procent till år 2020 för Falköpings kommun som geografiskt område.
Drivs med Miljöbarometern