Utbyggnad av cykelvägar

Utbyggnad av cykelvägar och framtagande av cykelkarta med pumpar och cykelservice.

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Resultat

Kommunen arbetar kontinuerligt med att förbättra infrastrukturen gällande gång- och cykelvägar samt verka för ett hållbart transportsystem. 2013 antogs en cykelstrategi för Falköpings kommun som ska ligga till grund för kommunens arbete för att främja cykeltrafik och öka antalet cykelresor. Även en handlingsplan för ökat cyklande i Falköpings kommun 2014-2018 är framtagen.

2011 fanns det 88.8 km gång- och cykelväg i kommunen och 2012 har det utökats till sammanlagt 89.4 km gång- och cykelväg varav 63 km i tätorten. Det har satsats mycket på att bygga ihop stråk för att få en enhetlighet i cykelbanorna med fokus på gång- och cykelväg mellan resecentrum och centrum. En ny cykelkarta över kommunen togs fram under 2014. Kommunens första cykelpump sattes upp vid resecentrum under våren 2014 i samband med den stora ombyggnationen i området.

Ansvarig organisation: Falköping kommun

Dokument

Länkar

Drivs med Miljöbarometern