Koldioxidutsläpp per sektor

Slutligt utsläpp av koldioxid per år från transport - och energisektorn samt industrin.

Indikatorn redovisar utsläpp av koldioxid från transport - och energisektorn samt industrin i ton per år. Övriga sektorer är inte redovisade i diagrammet på grund av osäkra data.

Data till denna statistik hämtas från RUS:s (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) undersökningar som primärt är avsedda för riksnivå. För enskilda kommuner är statistiken därför betydligt osäkrare. Större hopp eller oväntade avvikelser från ett år till ett annat kan vara ett tecken på brister i data.

Mätområde Senaste värdet Datum
Totalt 115155,7578 2011
Industriprocesser 19229,7109 2011
Energiförsörjning 16606,1191 2011
Transporter 79319,9297 2011
Datakälla: RUS

Kommentar

Det totala utsläppet av koldioxid från transport - och energisektorn samt industrin har minskat med ca 23 procent sedan år 1990. Trenden kan anses gå åt rätt håll gällande målet om ett minskat utsläpp av koldioxid med 40 procent till år 2020 för Falköpings kommun som geografiskt område.
Drivs med Miljöbarometern