Använd energi per energikälla åren 2009 - 2012

Total använd energi per energikälla och år

Indikatorn visar på total använd energi per energikälla för samhällsektorerna: hushåll, transporter, offentlig verksamhet, industri, jordbruk, skogsbruk och fiske samt övriga tjänster. Statistiken är primärt avsedd för riksnivå. För enskilda kommuner är underlaget därför betydligt osäkrare. År 2009 ändrade SCB metod vilket gör att statistiken för tidigare år inte är helt jämförbar.

Mätområde Datum Värde
Totalt 2009 625,3
Totalt 2010 568
Totalt 2011 940,6
Totalt 2012 852,3
Flytande (icke förnybara) 2011 427,2
Flytande (icke förnybara) 2012 321,5
Flytande (förnybara) 2010 16,4
Flytande (förnybara) 2012 16,1
Fast (förnybara) 2009 119,2
Fjärrvärme 2009 121,2
Fjärrvärme 2010 143,4
Fjärrvärme 2011 121,8
Fjärrvärme 2012 131,3
El 2009 384,9
El 2010 408,2
El 2011 391,6
El 2012 383,4
Datakälla: SCB

Kommentar

Diagrammet visar att andelen flytande (icke förnybara) bränslen har minskat med 25 procent från år 2011 till år 2012. Minskningen av användningen av fossila bränslen är en del av Falköpings kommun strävan att bli en fossiloberoende kommun samt målet om minskat utsläpp av koldioxid jämfört med 1990.

Större hopp eller oväntade avvikelser från ett år till ett annat kan vara ett tecken på brister i data eller sekretessmarkerad statistik. Se bifogad statistik samt användarhandledning för information gällande sekretess, osäkerhet i statistiken och gruppering av bränslen.
Drivs med Miljöbarometern