Använd energi per energikälla åren 2009 - 2012

Total använd energi per energikälla och år

Indikatorn visar på total använd energi per energikälla för samhällsektorerna: hushåll, transporter, offentlig verksamhet, industri, jordbruk, skogsbruk och fiske samt övriga tjänster. Statistiken är primärt avsedd för riksnivå. För enskilda kommuner är underlaget därför betydligt osäkrare. År 2009 ändrade SCB metod vilket gör att statistiken för tidigare år inte är helt jämförbar.

Mätområde Senaste värdet Datum
Flytande (icke förnybara) 321,5 2012
Flytande (förnybara) 16,1 2012
Fast (förnybara) 119,2 2009
Fjärrvärme 131,3 2012
El 383,4 2012
Totalt 852,3 2012
Datakälla: SCB

Kommentar

Diagrammet visar att andelen flytande (icke förnybara) bränslen har minskat med 25 procent från år 2011 till år 2012. Minskningen av användningen av fossila bränslen är en del av Falköpings kommun strävan att bli en fossiloberoende kommun samt målet om minskat utsläpp av koldioxid jämfört med 1990.

Större hopp eller oväntade avvikelser från ett år till ett annat kan vara ett tecken på brister i data eller sekretessmarkerad statistik. Se bifogad statistik samt användarhandledning för information gällande sekretess, osäkerhet i statistiken och gruppering av bränslen.
Drivs med Miljöbarometern