Använd energi per energikälla åren 1990 - 2008

Total använd energi per energikälla och år

Indikatorn visar på total använd energi per energikälla för samhällsektorerna: hushåll, transporter, offentlig verksamhet, industri, jordbruk, skogsbruk och fiske samt övriga tjänster. Statistiken är primärt avsedd för riksnivå. För enskilda kommuner är underlaget därför betydligt osäkrare. År 2009 ändrade SCB metod vilket gör att statistiken för senare år inte är helt jämförbar.

Mätområde Datum Värde
Totalt 1990 984,1
Totalt 1995 881,3
Totalt 2000 975,3
Totalt 2001 989,4
Totalt 2002 899,9
Totalt 2003 951,3
Totalt 2004 907,3
Totalt 2005 469,4
Totalt 2006 462,2
Totalt 2007 485,8
Totalt 2008 881,3
Bensin 1990 180,3
Bensin 1995 179,9
Bensin 2000 174,3
Bensin 2001 178,3
Bensin 2002 189,8
Bensin 2003 182,6
Bensin 2004 176,1
Bensin 2005 188,9
Bensin 2006 182
Bensin 2007 183,4
Bensin 2008 177
Diesel 1990 90,4
Diesel 1995 104,5
Diesel 2000 107,1
Diesel 2001 95,3
Diesel 2002 89,6
Diesel 2003 92,6
Diesel 2004 102,1
Diesel 2005 130,1
Diesel 2006 135,3
Diesel 2007 178,6
Diesel 2008 182,1
Fjärrvärme 1990 34,7
Fjärrvärme 1995 52,6
Fjärrvärme 2000 58,3
Fjärrvärme 2001 72,5
Fjärrvärme 2002 82,7
Fjärrvärme 2003 89,8
Fjärrvärme 2004 95,4
Fjärrvärme 2005 96,9
Fjärrvärme 2006 98,5
Fjärrvärme 2007 100,2
Fjärrvärme 2008 112,3
Biobränslen 1990 185,2
Biobränslen 1995 59,6
Biobränslen 2000 80,7
Biobränslen 2001 88,2
Biobränslen 2002 59,4
Biobränslen 2003 120,6
Biobränslen 2004 84,9
El 1990 307,1
El 1995 355,3
El 2000 420,8
El 2001 422,6
El 2002 390,7
El 2003 395,3
El 2004 389,9
El 2008 394,9
Eldningsolja 1990 186,4
Eldningsolja 1995 129,4
Eldningsolja 2000 134,1
Eldningsolja 2001 132,5
Eldningsolja 2002 87,7
Eldningsolja 2003 70,4
Eldningsolja 2004 58,9
Eldningsolja 2005 53,5
Eldningsolja 2006 46,4
Eldningsolja 2007 23,6
Eldningsolja 2008 15
Datakälla: SCB

Kommentar

Diagrammet visar en tydlig minskning av användning av eldningsolja med drygt 90 procent från år 1990 till år 2008, detta i linje med Falköpings kommun strävan att bli en fossiloberoende kommun samt målet om minskat utsläpp av koldioxid jämfört med 1990. Diagrammet visar också en tydlig ökning av användning av fjärrvärme mellan åren 1990 och 2008.

Större hopp eller oväntade avvikelser från ett år till ett annat kan vara ett tecken på brister i data eller sekretessmarkerad statistik. Från år 2009 ändrade SCB grupperingen av bränslen i statistiken och den är därför inte jämförbart med tidigare statistik över användning av bränslen. Använd energi per energikälla för åren 2009-2012 redovisas därför i en separat indikator. Se bifogad statistik samt användarhandledning för information gällande sekretess och osäkerhet i statistiken.
Drivs med Miljöbarometern