Använd energi per energikälla åren 1990 - 2008

Total använd energi per energikälla och år

Indikatorn visar på total använd energi per energikälla för samhällsektorerna: hushåll, transporter, offentlig verksamhet, industri, jordbruk, skogsbruk och fiske samt övriga tjänster. Statistiken är primärt avsedd för riksnivå. För enskilda kommuner är underlaget därför betydligt osäkrare. År 2009 ändrade SCB metod vilket gör att statistiken för senare år inte är helt jämförbar.

Total använd energi per energikälla och år
Färgruta Totalt
Färgruta El
Datakälla: SCB
Trend:Utvecklingen går åt fel håll försämring sedan 1990
Senaste värdet:394,9 GWh (2008)
Utgångsvärde:307,1 GWh (1990)

Kommentar

Diagrammet visar en tydlig minskning av användning av eldningsolja med drygt 90 procent från år 1990 till år 2008, detta i linje med Falköpings kommun strävan att bli en fossiloberoende kommun samt målet om minskat utsläpp av koldioxid jämfört med 1990. Diagrammet visar också en tydlig ökning av användning av fjärrvärme mellan åren 1990 och 2008.

Större hopp eller oväntade avvikelser från ett år till ett annat kan vara ett tecken på brister i data eller sekretessmarkerad statistik. Från år 2009 ändrade SCB grupperingen av bränslen i statistiken och den är därför inte jämförbart med tidigare statistik över användning av bränslen. Använd energi per energikälla för åren 2009-2012 redovisas därför i en separat indikator. Se bifogad statistik samt användarhandledning för information gällande sekretess och osäkerhet i statistiken.
Drivs med Miljöbarometern