Energianvändning

Mål för energianvändning för Falköpings kommun som kommunal organisation avseende år 2014 och år 2020

År 2014
Minskad användning av energi jämfört med 2009
- 8 % el, ca 1 840 MWh
- 14 % värme, ca 5 749 MWh
- 5 % trafik, ca 190 760 km

Det minskade utsläppet koldioxid innebär en minskning med ca 1 457 ton per år

År 2020
Minskad användning av energi jämfört med 2009
- 25 %, ca 5 751 MWh
- 20 % värme, ca 8 212 MWh
- 20 % trafik, ca 763 041 km

Det minskade utsläppet av koldioxid innebär en minskning med ca 4 510 ton per år.

Minskningen av energianvändningen gällande både år 2014 och år 2020 följs upp med hjälp av indikatorer och ska ske genom ett flertal åtgärder kopplade till målen för den kommunala organisationen

Åtgärder

Genomförs kontinuerligtUtbyggnad av solenergianläggningar

Åtgärd FEK.K.A.d Utbyggnad av solenergianläggningar, fokus på solel till skolbyggnader och solvärme på övriga

FörsenadEnergieffektiviseringsåtgärder och LCC-analys

Åtgärd FEK.K.A.h Energieffektiviseringsåtgärder vid all renovering, LCC analys för ombyggnationen

Genomförs kontinuerligtEnergieffektivisering av gatubelysningen

Åtgärd FEK.K.A.j Energieffektivisering av gatubelysningen bland annat byte av samtliga kvicksilverarmaturer

PåbörjadEnergieffektiva alternativ vid byte av gatubelysning

Åtgärd FEK.K.A.k Val av mest energieffektiva alternativ vid byte av gatubelysning

FörsenadAnvisning för energiberäkning i investeringskalkyler

Åtgärd FEK.K.A.r Ta fram och sprida i förvaltningarna anvisning för ekonomisk beräkning av investeringar där energikostnaden tas med

Genomförs kontinuerligtInvesteringsplan

Åtgärd FEK.K.A.s Koppla ihop energi- och klimatstrategins handlingsplan med investeringsplan

GenomfördElektroniska fakturor

Åtgärd FEK.K.A.t

FörsenadKomplettera upphandlingspolicy med LCC-analys

Åtgärd FEK.K.A.u Komplettera upphandlingspolicy med att LCC-analys ska vara en del av utvärderingen vid upphandling

BeslutadLCC - analys på inköp/åtgärd

Åtgärd FEK.K.A.v LCC - analys på inköp/åtgärd enligt STEMFS 2010:1 Statligt stöd till energieffektivisering i kommuner

PåbörjadInstallation av närvarodetektorer

Åtgärd FEK.K.A.y Installation av närvarodetektorer i tvättstugor, trappuppgångar mm

PåbörjadOmbyggnation av stora värmecentraler till mindre

Åtgärd FEK.K.A.z Ombyggnation av stora värmecentraler till mindre för bättre styrning och minskade förluster

PåbörjadUtbildning av personal

Åtgärd FEK.K.A.å

Genomförs kontinuerligtInformationskampanj till anställda

Åtgärd FEK.K.A.aa Informationskampanj till alla anställda om deras påverkan på energiförbrukningen. Informationsdag, frukostmöten, broschyr etc.

Genomförs kontinuerligtÖkad användning av cykel i tjänsten

Åtgärd FEK.K.A.cc Genomföra aktiviteter för ökad användning av cykel i tjänsten

Genomförs kontinuerligtInköp av bilar

Åtgärd FEK.K.A.dd Inköp av bilar som är klassificerade som miljöfordon med särskilt fokus på biogas och energieffektivitet

Genomförs kontinuerligtEkologiska livsmedel

Åtgärd FEK.K.A.ee Öka andelen ekologiska livsmedel i kronor som kommunen köper in enligt mål i flerårsplanen

Genomförs kontinuerligtMiljöutbildning inom miljödiplomeringsarbetet

Åtgärd FEK.K.A.ff Kontinerlig miljöutbildning av medarbetare inom miljödiplomeringsarbetet

Genomförs kontinuerligtÅrlig revision av Miljödiplomeringen

Åtgärd FEK.K.A.gg Årlig revision av Miljödiplomeringen på samtliga förvaltningar

PåbörjadInvestering i lokala vindkraftsetableringar

Åtgärd FEK.K.A.ii Investering i lokala vindkraftsetableringar motsvarande egen förbrukning
Drivs med Miljöbarometern