Trofiskt planktonindex (TPI) i sjöar

Sjöns trofiska planktonindex (TPI)

Växtplankton visar på flera sätt miljön i vattensamlingen. Både artsammansättningen och den totala mängden är viktiga parametrar. Även andel cyanobakterier tas med för att kunna göra en statusklassificering gällande växtplankton.

Trofiskt planktonindex (TPI) innebär att växtplanktonarter har tilldelats ett indextal, arter som främst förekommer i eutrofa (näringsrika) sjöar har höga indextal (max 3) och arter som främst förekommer i oligotrofa (näringsfattiga) sjöar har låga indextal (min -3).

Sjöns trofiska planktonindex (TPI)
Färgruta Lången
Färgruta Östen
Datakälla: SLU miljödata och årsrapporter vattenförbund

Kommentar

I sjön Lången visade trofiskt planktonindex (TPI) på måttlig status. De flesta TPI-arterna i Lången var arter som trivs i näringsrika vatten och även den totala biomassan visar på näringsrika förhållande. När man väger samman totalbiomassa, andel cyanobakterier och TPI visar det på god status, vilket är en förbättring då det tidigare varit måttlig status.

I sjön Östen var inte TPI bedömningsbar år 2016 på grund av för få funna indikatorarter. År 2015 var statusen hög avseende TPI. Östen är dock en näringsrik sjö. Det låga TPI-värdet kan förklaras av att tidigare undersökningar visar att primärproduktionen förmodligen domineras av undervattenväxter och inte av växtplankton. Sjön kan också vara grumlig vilket också kan påverka TPI eftersom det blir för lite ljus vilket missgynnar planktonen.

Under 2013 gjordes det extra provtagningar i sjön Viken på tre provpunkter;
Provpunkt 3: TPI 1,6 (måttlig)
Provpunkt 4: TPI 0,78 (god)
Provpunkt 5: TPI 0,95 (god)

Tillståndsklassning

 Otilldredsställande >2
 Måttlig 1–2
 God -0,5–1
 Hög -1–-0,5
Drivs med Miljöbarometern