Totalkväve, vattendrag

Ytvattnets innehåll av totalkväve, årsmedelvärden.

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Indikatorn visar kvävehalten i ett urval av vattendrag i MÖS-kommunerna.

Mätområde Senaste värdet Datum
Tidan, Åreberg 1235 2015
Djuran 3757 2016
Klämmabäcken 3475 2015
Ösan, Herrgården 2433 2016
Forsviksån 436 2016
Hjoån 1517 2016
Yan 1346 2014
Ätran 947 2015
Ömboån 2542 2016
Bragnumsån 4033 2016
Pösan 2650 2016
Lidan 1233 2015
Hornborgarån 2717 2016
Datakälla: SLU miljödata och årsrapporter

Kommentar

Totalkvävehalten för vissa vattendrag har varit väldigt varierande, vilket bland annat kan bero på variation i nederbörd och vattenmängd men kan också bero på att olika metoder har används olika år. Totalkvävehalten är högst i Bragnumsån (bron vid väg 655 Elin) och Djuran (bron vid Brunnstorp) och har ökat de senaste åren. Bragnumsån tillhör Lidans avrinningsområde. Nedfall av luftburna kväveföreningar och urlakning från jordbruksmark har inneburit höga till extremt höga totalkvävehalter vid många stationer i Lidan. Djuran ligger före utflödet i Tidan. Djuran är kraftigt belastad från omgivande jordbruksmark. Dessutom sker utsläpp från enskilda avlopp. Tidigare skedde även utsläpp från avloppsreningsverket i Värsås, men detta lades ned år 2008.
Drivs med Miljöbarometern