Totalkväve, vattendrag

Ytvattnets innehåll av totalkväve, årsmedelvärden.

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Indikatorn visar kvävehalten i ett urval av vattendrag i MÖS-kommunerna.

Ytvattnets innehåll av totalkväve, årsmedelvärden.
Färgruta Bragnumsån
Färgruta Djuran
Färgruta Klämmabäcken
Färgruta Hornborgarån
Färgruta Ömboån
Färgruta Pösan
Färgruta Ösan, Herrgården
Färgruta Lidan
Färgruta Tidan, Åreberg
Färgruta Hjoån
Färgruta Yan
Färgruta Ätran
Färgruta Forsviksån
Datakälla: SLU miljödata och årsrapporter

Kommentar

Totalkvävehalten för vissa vattendrag har varit väldigt varierande, vilket bland annat kan bero på variation i nederbörd och vattenmängd men kan också bero på att olika metoder har används olika år. Totalkvävehalten är högst i Bragnumsån (bron vid väg 655 Elin) och Djuran (bron vid Brunnstorp) och har ökat de senaste åren. Bragnumsån tillhör Lidans avrinningsområde. Nedfall av luftburna kväveföreningar och urlakning från jordbruksmark har inneburit höga till extremt höga totalkvävehalter vid många stationer i Lidan. Djuran ligger före utflödet i Tidan. Djuran är kraftigt belastad från omgivande jordbruksmark. Dessutom sker utsläpp från enskilda avlopp. Tidigare skedde även utsläpp från avloppsreningsverket i Värsås, men detta lades ned år 2008.
Drivs med Miljöbarometern