Totalkväve, sjöar

Ytvattnets innehåll av totalkväve, rullande treårsmedelvärden (maj-oktober).

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. Kvävebrist leder ofta till blomning av blågröna alger, som kan utnyttja kväve från luften.

Rullande treårsmedelvärden tillämpas för att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på variationer i väderförhållandena, till exempel nederbörd.

Mätområde Datum Värde
Bottensjön 2007 540
Bottensjön 2008 560
Bottensjön 2009 593
Bottensjön 2010 573
Bottensjön 2011 553
Bottensjön 2012 573
Bottensjön 2013 527
Bottensjön 2014 510
Bottensjön 2015 467
Bottensjön 2016 457
Unden 2007 660
Unden 2008 687
Unden 2009 690
Unden 2010 687
Unden 2011 673
Unden 2012 663
Unden 2013 667
Viken 2007 427
Viken 2008 463
Viken 2009 467
Viken 2010 437
Viken 2011 410
Viken 2012 427
Viken 2013 477
Viken 2014 480
Viken 2015 413
Viken 2016 350
Örlen 2007 463
Örlen 2008 490
Örlen 2009 513
Örlen 2010 453
Örlen 2011 420
Örlen 2012 417
Örlen 2013 440
Örlen 2014 427
Örlen 2015 410
Örlen 2016 383
Lången 2007 742
Lången 2008 733
Lången 2009 727
Lången 2010 602
Lången 2011 532
Lången 2012 550
Lången 2013 497
Lången 2014 503
Lången 2015 453
Lången 2016 500
Östen 2007 980
Östen 2008 962
Östen 2009 1077
Östen 2010 1141
Östen 2011 1026
Östen 2012 1071
Östen 2013 933
Östen 2014 880
Östen 2015 672
Östen 2016 595
Datakälla: SLU miljödata, Medinsbiologi (vattenkarta) och årsrapporter

Kommentar

Kvävehalterna är höga i sjöarna Östen och Lången och måttligt-höga i Bottensjön. Östen har haft en nedåtgående trend sedan 2010 och börjar nu närma sig de övriga sjöarna. Östen är en fågelsjö och behöver därför vara naturlig mycket näringsrik. Även Lången och Bottensjön har haft en nedåtgående trend.

Under är en mycket näringsfattig sjö med en hög kvävehalt.
Drivs med Miljöbarometern