Totalkväve, sjöar

Ytvattnets innehåll av totalkväve, rullande treårsmedelvärden (maj-oktober).

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. Kvävebrist leder ofta till blomning av blågröna alger, som kan utnyttja kväve från luften.

Rullande treårsmedelvärden tillämpas för att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på variationer i väderförhållandena, till exempel nederbörd.

Ytvattnets innehåll av totalkväve, rullande treårsmedelvärden (maj-oktober).
Datakälla: SLU miljödata, Medinsbiologi (vattenkarta) och årsrapporter
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2007
Senaste värdet:457 µg/l (2016)
Utgångsvärde:540 µg/l (2007)

Kommentar

Kvävehalterna är höga i sjöarna Östen och Lången och måttligt-höga i Bottensjön. Östen har haft en nedåtgående trend sedan 2010 och börjar nu närma sig de övriga sjöarna. Östen är en fågelsjö och behöver därför vara naturlig mycket näringsrik. Även Lången och Bottensjön har haft en nedåtgående trend.

Under är en mycket näringsfattig sjö med en hög kvävehalt.
Drivs med Miljöbarometern