Totalkväve, sjöar

Ytvattnets innehåll av totalkväve, rullande treårsmedelvärden (maj-oktober).

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. Kvävebrist leder ofta till blomning av blågröna alger, som kan utnyttja kväve från luften.

Rullande treårsmedelvärden tillämpas för att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på variationer i väderförhållandena, till exempel nederbörd.

Ytvattnets innehåll av totalkväve, rullande treårsmedelvärden (maj-oktober).
Färgruta Östen
Färgruta Lången
Färgruta Unden
Färgruta Bottensjön
Färgruta Örlen
Färgruta Viken
Datakälla: SLU miljödata, Medinsbiologi (vattenkarta) och årsrapporter

Kommentar

Kvävehalterna är höga i sjöarna Östen och Lången och måttligt-höga i Bottensjön. Östen har haft en nedåtgående trend sedan 2010 och börjar nu närma sig de övriga sjöarna. Östen är en fågelsjö och behöver därför vara naturlig mycket näringsrik. Även Lången och Bottensjön har haft en nedåtgående trend.

Under är en mycket näringsfattig sjö med en hög kvävehalt.
Drivs med Miljöbarometern