Totalfosfor, vattendrag

Ytvattnets innehåll av totalfosfor, årsmedelvärden.

Fosfor brukar vara det näringsämne som först tar slut i sötvatten och fosforbrist är den vanligaste begränsande faktorn för växternas produktion. Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Indikatorn visar fosforhalten i ett urval av vattendrag i MÖS-kommunerna.

Ytvattnets innehåll av totalfosfor, årsmedelvärden.
Färgruta Djuran
Färgruta Klämmabäcken
Färgruta Ömboån
Färgruta Bragnumsån
Färgruta Ösan, Herrgården
Färgruta Hornborgarån
Färgruta Lidan
Färgruta Yan
Färgruta Tidan, Åreberg
Färgruta Hjoån
Färgruta Pösan
Färgruta Ätran
Färgruta Forsviksån
Datakälla: SLU miljödata och årsrapporter

Kommentar

Totalfosforhalten för vissa vattendrag har varit väldigt varierande, vilket bland annat kan bero på variation i nederbörd och vattenmängd. För en majoritet av vattendragen har dock fosforhalten legat på en relativt stabil nivå. Totalfosforhalten är högst i Djuran (bron vid Brunnstorp), därefter Klämmabäcken (bron vid väg Horn - Väring). Båda ligger i Tidans avrinningsområde. Djuran har för 2016 fått klassningen Otillfredsställande status avseende totalfosfor, samma för Klämmabäcken för år 2015. Djuran är kraftigt belastad från omgivande jordbruksmark. Dessutom sker utsläpp från enskilda avlopp. Tidigare skedde även utsläpp från avloppsreningsverket i Värsås, men detta lades ned år 2008.
Drivs med Miljöbarometern