Totalfosfor, sjöar

Ytvattnets innehåll av totalfosfor, rullande treårsmedelvärden (maj-oktober).

Fosfor brukar vara det näringsämne som först tar slut i sötvatten och fosforbrist är den vanligaste begränsande faktorn för växternas produktion. Tillgången på fosfor bestämmer därför hur mycket växter som kan finnas och är det viktigaste näringsämnet när man ska avgöra om en sjö är övergödd eller inte. Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Rullande treårsmedelvärden tillämpas för att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på variationer i väderförhållandena, till exempel nederbörd.

Mätområde Datum Värde
Bottensjön 2007 20
Bottensjön 2008 20
Bottensjön 2009 21
Bottensjön 2010 21
Bottensjön 2011 17
Bottensjön 2012 18
Bottensjön 2013 16
Bottensjön 2014 18
Bottensjön 2015 15
Bottensjön 2016 15
Viken 2007 10
Viken 2008 11
Viken 2009 13
Viken 2010 13
Viken 2011 11
Viken 2012 10
Viken 2013 9
Viken 2014 10
Viken 2015 9
Viken 2016 9
Örlen 2007 8
Örlen 2008 8
Örlen 2009 9
Örlen 2010 10
Örlen 2011 10
Örlen 2012 9
Örlen 2013 10
Örlen 2014 10
Örlen 2015 10
Örlen 2016 8
Lången 2007 26
Lången 2008 27
Lången 2009 29
Lången 2010 28
Lången 2011 24
Lången 2012 24
Lången 2013 25
Lången 2014 27
Lången 2015 27
Lången 2016 27
Östen 2007 55
Östen 2008 58
Östen 2009 65
Östen 2010 62
Östen 2011 50
Östen 2012 40
Östen 2013 40
Östen 2014 74
Östen 2015 73
Östen 2016 67
Datakälla: SLU miljödata, Medinsbiologi (vattenkarta) och årsrapporter

Kommentar

Fosforhalten, är liksom kvävehalten, högst i sjön Östen och därefter Lången. Båda sjöarna har fått klassningen måttlig avseende näring (totalfosfor). Fosforhalten i Östen gick kraftigt uppåt 2014 men har därefter hade betydligt lägre halter. Men på grund av att det är rullande treårsmedelvärden blir värdena för 2015 och 2016 också höga. Omgivningarna runt Östen och Lången utgör till stor del av jordbruksmark. Östen är också en fågelsjö och behöver därför vara naturlig mycket näringsrik.
Drivs med Miljöbarometern