Totalfosfor, sjöar

Ytvattnets innehåll av totalfosfor, rullande treårsmedelvärden (maj-oktober).

Fosfor brukar vara det näringsämne som först tar slut i sötvatten och fosforbrist är den vanligaste begränsande faktorn för växternas produktion. Tillgången på fosfor bestämmer därför hur mycket växter som kan finnas och är det viktigaste näringsämnet när man ska avgöra om en sjö är övergödd eller inte. Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Rullande treårsmedelvärden tillämpas för att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på variationer i väderförhållandena, till exempel nederbörd.

Ytvattnets innehåll av totalfosfor, rullande treårsmedelvärden (maj-oktober).
Färgruta Östen
Färgruta Lången
Färgruta Bottensjön
Färgruta Viken
Färgruta Örlen
Datakälla: SLU miljödata, Medinsbiologi (vattenkarta) och årsrapporter

Kommentar

Fosforhalten, är liksom kvävehalten, högst i sjön Östen och därefter Lången. Båda sjöarna har fått klassningen måttlig avseende näring (totalfosfor). Fosforhalten i Östen gick kraftigt uppåt 2014 men har därefter hade betydligt lägre halter. Men på grund av att det är rullande treårsmedelvärden blir värdena för 2015 och 2016 också höga. Omgivningarna runt Östen och Lången utgör till stor del av jordbruksmark. Östen är också en fågelsjö och behöver därför vara naturlig mycket näringsrik.
Drivs med Miljöbarometern