Syrgashalt sjöar

Sjöns minimumhalt av syrgashalt.

Hur mycket syrgas som finns i vattnet bestäms dels av temperaturen (ju lägre temperatur desto mer syre kan lösas), dels av hur mycket syre som förbrukas vid nedbrytning av organiskt material. I lite djupare sjöar kan det ofta uppstå temperaturskiktningar vilka förhindrar omblandning av vattnet. Eftersom nedbrytningsprocesserna mestadels försiggår invid botten kan syreförråden där ta slut. Vid syrebrist kan giftigt svavelväte (H2S) bildas vilket syns som en svart inlagring i bottensedimenten.

Mätområde Datum Värde
Bottensjön 2005 0
Bottensjön 2006 0,4
Bottensjön 2007 8,1
Bottensjön 2008 8,8
Bottensjön 2009 6,6
Bottensjön 2010 4,9
Bottensjön 2011 0,2
Bottensjön 2012 2,7
Bottensjön 2013 1,2
Bottensjön 2014 0,6
Bottensjön 2015 1,1
Bottensjön 2016 4,32
Unden 2005 9,4
Unden 2006 12
Unden 2007 9,3
Unden 2008 9,6
Unden 2009 9,76
Unden 2010 7,5
Unden 2011 9,5
Unden 2012 9,7
Unden 2013 9,1
Viken 2005 1,3
Viken 2006 3,6
Viken 2007 0,6
Viken 2008 3,4
Viken 2009 0,4
Viken 2010 2,1
Viken 2011 0,4
Viken 2012 2,45
Viken 2013 0,2
Viken 2014 3,1
Viken 2015 2,7
Viken 2016 2,2
Örlen 2005 4
Örlen 2006 8,1
Örlen 2007 2,5
Örlen 2008 5,4
Örlen 2009 1,9
Örlen 2010 3,3
Örlen 2011 2,3
Örlen 2012 2,7
Örlen 2013 2,9
Örlen 2014 1,7
Örlen 2015 1,9
Örlen 2016 3,7
Lången 2005 9
Lången 2006 7,6
Lången 2007 4,8
Lången 2008 9,8
Lången 2009 7
Lången 2010 8,1
Lången 2011 0,11
Lången 2012 8,1
Lången 2013 3,59
Lången 2014 8,92
Lången 2015 7,51
Lången 2016 8,17
Östen 2005 5,9
Östen 2006 5,9
Östen 2007 8,7
Östen 2008 7,3
Östen 2009 7,7
Östen 2010 6,6
Östen 2011 8,6
Östen 2012 7,7
Östen 2013 8,99
Östen 2014 9,15
Östen 2015 8,27
Östen 2016 9,42
Datakälla: SLU miljödata, Medinsbiologi (vattenkarta) och årsrapporter

Kommentar

På botten av sjön Viken var det syrefattigt i augusti 2016. Bottensjön och Örlen har flera år legat på syrefritt eller nästan syrefritt tillstånd samt syrefattigt tillstånd men har under 2016 haft högre syrehalter där miniumhalten låg på svagt syretillstånd.

Enstaka mätningar av dåliga syreförhållande behöver inte vara ett stort problem eftersom låga halter främst mäts upp i de djupaste delarna av sjön. Vilket innebär att det oftast är en begränsad del av sjön och botten som är negativt påverkad och oftast bara under delar av året.
Drivs med Miljöbarometern