Syrgashalt sjöar

Sjöns minimumhalt av syrgashalt.

Hur mycket syrgas som finns i vattnet bestäms dels av temperaturen (ju lägre temperatur desto mer syre kan lösas), dels av hur mycket syre som förbrukas vid nedbrytning av organiskt material. I lite djupare sjöar kan det ofta uppstå temperaturskiktningar vilka förhindrar omblandning av vattnet. Eftersom nedbrytningsprocesserna mestadels försiggår invid botten kan syreförråden där ta slut. Vid syrebrist kan giftigt svavelväte (H2S) bildas vilket syns som en svart inlagring i bottensedimenten.

Sjöns minimumhalt av syrgashalt.
Färgruta Unden
Färgruta Lången
Färgruta Östen
Färgruta Bottensjön
Färgruta Örlen
Färgruta Viken
Datakälla: SLU miljödata, Medinsbiologi (vattenkarta) och årsrapporter

Kommentar

På botten av sjön Viken var det syrefattigt i augusti 2016. Bottensjön och Örlen har flera år legat på syrefritt eller nästan syrefritt tillstånd samt syrefattigt tillstånd men har under 2016 haft högre syrehalter där miniumhalten låg på svagt syretillstånd.

Enstaka mätningar av dåliga syreförhållande behöver inte vara ett stort problem eftersom låga halter främst mäts upp i de djupaste delarna av sjön. Vilket innebär att det oftast är en begränsad del av sjön och botten som är negativt påverkad och oftast bara under delar av året.

Tillståndsklassning

Bedömningar gjorda enligt de gamla bedömningsgrunderna (Naturvårdsverket 1999).

 Syrerikt tillstånd >7
 Måttligt syrerikt tillstånd 5–7
 Svagt syretillstånd 3–5
 Syrefattigt tillstånd 1–3
 Syrefritt eller nästan syrrefritt tillstånd <1
Drivs med Miljöbarometern