Små avlopp

Antal färdigställda små avlopp.

Avloppsvattnet innehåller en mängd olika ämnen som kan påverka miljön. Innehållet av organiskt material orsakar ofta syrebrist i vattendragen när det bryts ner. Andra ämnen, framför allt fosfor och kväve kan orsaka övergödning. Avloppsvatten innehåller även bakterier, virus och parasiter som kan ge upphov till sjukdomar hos människor och djur om det inte hanteras på rätt sätt.

MÖS har som mål att minst 5 procent av alla små avloppsanläggningar ska förbättras varje år så att de uppnår kraven.

Indikatorn redovisar antal godkända nya och förbättrade avlopp sedan år 2011. Hur många av de övriga avloppen som är godkända saknas det uppgifter om. Totalt finns det cirka 13 000 små avlopp inom kommunerna.

Antal färdigställda små avlopp.
Datakälla: MÖS
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2011
Senaste värdet:1666 stycken (2016)
Utgångsvärde:180 stycken (2011)

Kommentar

Under 2016 färdigställdes eller förbättrades 319 små avlopp och är nu uppe i totalt 1 666 stycken som är färdigställda eller förbättrade sedan 2011. Varje år godkänds fem procent, vilket är målet. Större delen godkänds genom att fastighetsägare har visat att deras anläggning är godkänd eller att fastighetsägaren har fått tillstånd att bygga en ny anläggning alternativt väljer en gemensam lösning (oftast påkoppling till det kommunala spillvattennätet). De som blir godkända genom inspektioner utgör en mindre del.
Drivs med Miljöbarometern