Siktdjup i sjöar

Siktdjupet (med kikare) i augusti, treårsmedelvärden

Siktdjup är ett mått på hur väl ljus kan tränga ner i vattnet och därmed vilka förutsättningar vattenvegetationen har att växa på olika djup. När mindre än en procent av ljuset förmår tränga ned sker ingen fotosyntes alls. Siktdjupet begränsas av mängden suspenderat material och lösta humusämnen. Mängderna av näringsämnen påverkar också siktdjupet då höga näringshalter gynnar tillväxt av mikroalger.

Mätområde Datum Värde
Bottensjön 2007 2,6
Bottensjön 2008 2,5
Bottensjön 2009 2
Bottensjön 2014 2,2
Bottensjön 2015 2,2
Bottensjön 2016 2,4
Unden 2007 10,5
Unden 2008 10,5
Unden 2009 8,8
Unden 2010 8,6
Unden 2011 8
Unden 2012 8,5
Unden 2013 8,4
Viken 2007 3,5
Viken 2008 3,5
Viken 2009 2,9
Viken 2010 2,8
Viken 2011 2,7
Viken 2012 2,9
Viken 2013 3
Viken 2014 3
Viken 2015 2,9
Örlen 2007 4,4
Örlen 2008 3,8
Örlen 2009 3,9
Örlen 2010 4
Örlen 2011 4
Örlen 2012 3,7
Örlen 2013 3,8
Örlen 2014 3,9
Örlen 2015 4,3
Örlen 2016 4,6
Lången 2013 1,3
Lången 2014 1,3
Lången 2015 1
Lången 2016 0,9
Östen 2013 0,7
Östen 2014 0,4
Östen 2015 0,3
Östen 2016 0,2
Datakälla: SLU miljödata, Medinsbiologi (vattenkarta) och årsrapporter

Kommentar

Siktdjupet är sämst i Östen och i Lången vilket beror på att sjöarna är näringsrika. Lången har klassats som dålig status avseende siktdjup medan Östen är för grund för att siktdjupstatus ska kunna beräknas. Örlen är en näringsfattig sjö där siktdjupet kontinuerligt har ökat sedan 2012. Unden (som saknar mätningar efter 2013) är en mycket näringsfattig sjö med mycket stort siktdjup.
Drivs med Miljöbarometern