Övergödning

Antal övergödda vattenförekomster.

Övergödning beror på för stora mängder av växtnäringsämnena fosfor och kväve i vattnen. Näringsämnena kan spridas lokalt från utsläpp från till exempel industri, lantbruk, avloppsreningsverk och enskilda avlopp. De kan också hamna i miljön genom nedfall från luften av kväveoxider och ammoniak från till exempel trafik, kraftverk och lantbruk. De näringsämnen som inte tas upp av växter och mikroorganismer på land sköljs så småningom ut och göder växtlivet i vattendrag, sjöar och slutligen i havet.

Data till indikatorn hämtas från VISS – Vatteninformationssystem Sverige.

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 2009 23
Alla MÖS-kommuner 2013 39
Alla MÖS-kommuner 2016 45
Falköping 2009 10
Falköping 2013 25
Falköping 2016 25
Hjo 2009 2
Hjo 2013 3
Hjo 2016 6
Karlsborg 2009 2
Karlsborg 2013 0
Karlsborg 2016 1
Skövde 2009 10
Skövde 2013 15
Skövde 2016 17
Tibro 2009 3
Tibro 2013 2
Tibro 2016 3
Datakälla: VISS

Kommentar

Inom MÖS-kommunerna finns 89 så kallade ytvattenförekomster som enligt vattendirektivet ska uppnå god status till år 2021 respektive 2027. Hälften av dessa har problem med övergödning. Falköping är den kommun med flest vattenförekomster med övergödning vilket bland annat beror på att det finns mycket jordbruk inom kommunen. Inom alla kommuner finns många enskilda avlopp, runt 11 000 totalt, vilket också bidrar till övergödningen.

Vissa av vattenförekomsterna gränsar till flera kommuner. Åtta vattenförekomster saknar ännu bedömning gällande övergödning.
Drivs med Miljöbarometern