Kiselalger vattendrag

Kiselalgsundersökning i vattendrag redovisad med IPS-index

Det som växer på hårda ytor (påväxt), exempelvis stenar, är oftast kiselalger. Dessa är goda indikatorer på hur vattenkvalitén är. Detta eftersom de sitter fast och kan inte fly undan ogynnsamma förhållande utan reagerar på förändringar i vattenkvalitén genom att vissa arter minskar i antal eller försvinner och andra arter ökar i antal.

Vid bedömning av påväxt av kiselalger som indikerar näringspåverkan och organisk förorening används indexet IPS.

Mätområde Datum Värde
Tidan, Åreberg 2010 16,6
Tidan, Åreberg 2011 14,7
Tidan, Åreberg 2013 13,1
Tidan, Åreberg 2015 12,9
Djuran 2011 7,8
Djuran 2013 10,2
Djuran 2015 8,9
Klämmabäcken 2011 9,8
Klämmabäcken 2013 13,9
Klämmabäcken 2015 12,6
Bragnumsån 2012 15
Bragnumsån 2014 14,4
Ösan, Törnestorp 2011 12,8
Ösan, Törnestorp 2013 13,9
Ösan, Törnestorp 2015 13,7
Datakälla: Årsrapporter Tidan vattenförbund och Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden

Kommentar

I de senaste undersökningarna som har gjorts för de olika vattendragen ligger alla förutom Djuran inom Måttlig status gällande IPS-index för kiselalger. Bragnusmån (där senaste undersökningen gjordes 2014) ligger dock i gränsen till God status. Djuran har fått klassningen Otillfredsställande vilket visar att kiselalgerna är påverkade av näringsämnen och organisk förorening, vilket styrks av indikatorerna om totalfosfor och kväve i vattendrag.
Drivs med Miljöbarometern