Kiselalger vattendrag

Kiselalgsundersökning i vattendrag redovisad med IPS-index

Det som växer på hårda ytor (påväxt), exempelvis stenar, är oftast kiselalger. Dessa är goda indikatorer på hur vattenkvalitén är. Detta eftersom de sitter fast och kan inte fly undan ogynnsamma förhållande utan reagerar på förändringar i vattenkvalitén genom att vissa arter minskar i antal eller försvinner och andra arter ökar i antal.

Vid bedömning av påväxt av kiselalger som indikerar näringspåverkan och organisk förorening används indexet IPS.

Kiselalgsundersökning i vattendrag redovisad med IPS-index
Färgruta Tidan, Åreberg
Färgruta Bragnumsån
Färgruta Ösan, Törnestorp
Färgruta Klämmabäcken
Färgruta Djuran
Datakälla: Årsrapporter Tidan vattenförbund och Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden

Kommentar

I de senaste undersökningarna som har gjorts för de olika vattendragen ligger alla förutom Djuran inom Måttlig status gällande IPS-index för kiselalger. Bragnusmån (där senaste undersökningen gjordes 2014) ligger dock i gränsen till God status. Djuran har fått klassningen Otillfredsställande vilket visar att kiselalgerna är påverkade av näringsämnen och organisk förorening, vilket styrks av indikatorerna om totalfosfor och kväve i vattendrag.

Tillståndsklassning

Klassgränser för IPS

 Hög >17,5
 God 14,5–17,5
 Måttlig 11–14,5
 Otillfredsställande 8–11
 Dålig <8
Drivs med Miljöbarometern