Grundvattenkvalitet

Kemisk status för grundvattenförekomster inom MÖS

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Alla grundvattenförekomster där det sker uttag för dricksvattenförsörjning och där det finns en vattentäkt som ger mer än 10 kubikmeter per dag i genomsnitt eller försörjer mer än 50 personer med dricksvatten, eller som är avsedda för sådan framtida användning, definieras som vattenförekomster som används för dricksvattenförsörjning och skall ingå i register över skyddade områden enligt vattendirektivet.

Hur många av grundvattenförekomsterna i MÖS-kommunerna som står för dricksvattenförsörjningen framkommer inte av data som hämtats från VISS.

Kemisk status för grundvattenförekomster inom MÖS
Färgruta Otillfredsställande
Färgruta God
Datakälla: VISS
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:2 stycken (2016)
Utgångsvärde:3 stycken (2009)

Kommentar

Totalt finns det två grundvattenförekomster som har otillfredsställande kemisk status. Det är en färre än bedömningen som gjordes 2009. Den ena ligger i Falköping; Falköping kalksten. Den andra ligger i Hjo, Karlsborg samt Tibro. Att de har blivit klassade som otillfredsställande beror främst på problem med bekämpningsmedel. Grundvattenförekomsten i Falköping har även förhöjd halt av bly.
Drivs med Miljöbarometern