Försurning

Antal försurade vattenförekomster.

Försurning av mark och vatten beror i huvudsak på nedfall av svavel- och kväveföreningar. Dessa försurande luftföroreningar har sitt ursprung i transporter, energianläggningar, industri och jordbruk i Sverige och övriga Europa. Arbete med att begränsa användningen av svavelhaltiga bränslen och med att minska utsläpp av svavelföreningar har minskat nedfallet av surt regn. I gengäld har utsläpp av kväveföreningar fått ökad betydelse för försurningen.

Data till indikatorn hämtas från VISS – Vatteninformationssystem Sverige.

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 2009 10
Alla MÖS-kommuner 2013 15
Alla MÖS-kommuner 2016 15
Falköping 2009 0
Falköping 2013 1
Falköping 2016 0
Hjo 2009 1
Hjo 2013 4
Hjo 2016 3
Karlsborg 2009 7
Karlsborg 2013 9
Karlsborg 2016 11
Skövde 2009 0
Skövde 2013 1
Skövde 2016 0
Tibro 2009 2
Tibro 2013 1
Tibro 2016 1
Datakälla: VISS

Kommentar

Inom MÖS-kommunerna finns 89 så kallade ytvattenförekomster som enligt vattendirektivet ska uppnå god status till år 2021 respektive 2027. Av dessa är 15 försurade, det vill säga 17 procent. Karlsborg är den kommun med mest problem med försurning, därefter Hjo. Karlsborg har elva vattenförekomster som är försurade medan Hjo har tre stycken.
Drivs med Miljöbarometern