Försurning

Antal försurade vattenförekomster.

Försurning av mark och vatten beror i huvudsak på nedfall av svavel- och kväveföreningar. Dessa försurande luftföroreningar har sitt ursprung i transporter, energianläggningar, industri och jordbruk i Sverige och övriga Europa. Arbete med att begränsa användningen av svavelhaltiga bränslen och med att minska utsläpp av svavelföreningar har minskat nedfallet av surt regn. I gengäld har utsläpp av kväveföreningar fått ökad betydelse för försurningen.

Data till indikatorn hämtas från VISS – Vatteninformationssystem Sverige.

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 15 2016
Falköping 0 2016
Hjo 3 2016
Karlsborg 11 2016
Skövde 0 2016
Tibro 1 2016
Datakälla: VISS

Kommentar

Inom MÖS-kommunerna finns 89 så kallade ytvattenförekomster som enligt vattendirektivet ska uppnå god status till år 2021 respektive 2027. Av dessa är 15 försurade, det vill säga 17 procent. Karlsborg är den kommun med mest problem med försurning, därefter Hjo. Karlsborg har elva vattenförekomster som är försurade medan Hjo har tre stycken.
Drivs med Miljöbarometern