Försurning

Antal försurade vattenförekomster.

Försurning av mark och vatten beror i huvudsak på nedfall av svavel- och kväveföreningar. Dessa försurande luftföroreningar har sitt ursprung i transporter, energianläggningar, industri och jordbruk i Sverige och övriga Europa. Arbete med att begränsa användningen av svavelhaltiga bränslen och med att minska utsläpp av svavelföreningar har minskat nedfallet av surt regn. I gengäld har utsläpp av kväveföreningar fått ökad betydelse för försurningen.

Data till indikatorn hämtas från VISS – Vatteninformationssystem Sverige.

Antal försurade vattenförekomster.
Datakälla: VISS
Trend:Utvecklingen går åt fel håll försämring sedan 2009
Senaste värdet:15 stycken (2016)
Utgångsvärde:10 stycken (2009)

Kommentar

Inom MÖS-kommunerna finns 89 så kallade ytvattenförekomster som enligt vattendirektivet ska uppnå god status till år 2021 respektive 2027. Av dessa är 15 försurade, det vill säga 17 procent. Karlsborg är den kommun med mest problem med försurning, därefter Hjo. Karlsborg har elva vattenförekomster som är försurade medan Hjo har tre stycken.
Drivs med Miljöbarometern