Försurning

Antal försurade vattenförekomster.

Försurning av mark och vatten beror i huvudsak på nedfall av svavel- och kväveföreningar. Dessa försurande luftföroreningar har sitt ursprung i transporter, energianläggningar, industri och jordbruk i Sverige och övriga Europa. Arbete med att begränsa användningen av svavelhaltiga bränslen och med att minska utsläpp av svavelföreningar har minskat nedfallet av surt regn. I gengäld har utsläpp av kväveföreningar fått ökad betydelse för försurningen.

Data till indikatorn hämtas från VISS – Vatteninformationssystem Sverige.

Antal försurade vattenförekomster.
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Karlsborg
Färgruta Hjo
Färgruta Tibro
Färgruta Skövde
Färgruta Falköping
Datakälla: VISS
Trend:Utvecklingen går åt fel håll försämring sedan 2009
Senaste värdet:14 stycken (2018)
Utgångsvärde:10 stycken (2009)

Kommentar

Inom MÖS-kommunerna finns 88 så kallade ytvattenförekomster som enligt vattendirektivet ska uppnå god status till år 2021 respektive 2027. Av dessa är 14 försurade, det vill säga 16 procent. Anledningen till att det är en färre jämfört med 2016 beror på att en vattenförekomst, Moabäcken, håller på att förändras till Moabäcken inkl. Bäcksjön som just nu är en prelimenär vattenförekomst.

Karlsborg är den kommun med mest problem med försurning, därefter Hjo. Karlsborg har 10 vattenförekomster som är försurade medan Hjo har tre stycken.
Drivs med Miljöbarometern