Ekologisk status

Ekologisk status på vattenförekomsterna i MÖS-kommunerna.

Ekologisk status är en bedömning av kvaliteten på förekomsten av växt- och djurarter. Den ekologiska statusen bedöms i fem klasser: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. I bedömningen av ekologisk status ingår förutom ekologiska kvalitetsfaktorer också särskilt förorenande ämnen som är skadliga för vattenlevande organismer. Data till indikatorn hämtas från VISS – Vatteninformationssystem Sverige.

Mätområde Datum Värde
God eller hög 2009 42
God eller hög 2013 23
God eller hög 2015 13
Hög 2009 0
Hög 2013 0
Hög 2015 0
God 2009 42
God 2013 23
God 2015 13
Måttlig 2009 36
Måttlig 2013 60
Måttlig 2015 70
Otillfredsställande 2009 1
Otillfredsställande 2013 4
Otillfredsställande 2015 4
Dålig 2013 2
Dålig 2015 2
Datakälla: VISS

Kommentar

Inom MÖS-kommunerna finns 89 så kallade ytvattenförekomster som enligt vattendirektivet ska uppnå god status till år 2021 respektive 2027. Av dessa är 15 sjöar och 74 vattendrag eller delar av vattendrag. Många av vattenförekomsterna gränsar till, eller flyter genom flera kommuner. Av sjöarna uppnår 40 procent god status medan endast nio procent av vattendragen uppnår god status. Det återstår därmed mycket arbete för att klara miljökvalitetsnormerna.

Statusbedömningen har försämrats markant sedan tidigare. Detta beror dels på förändrade bedömningsgrunder och dels på bättre underlag. Sedan 2009 har det tillkommit tio vattenförekomster.

Nationella mål och normer

"Sjöar och vattendrag har minst god ekologisk status eller potential och god kemisk status."
Samma som preciseringen och ska vara uppfyllt senast år 2015.
Drivs med Miljöbarometern